Personal

La última

Aunque este curso parece que nunca llegase a su fin, no es así. Todo se acaba y 2 de Bach no iba a ser menos.

En el curso la verdad es que me paso todo, se fue una persona a la que quería mucho, hice nuevas amistades, afiancé otras, discutí, grité, lloré y mil cosas más. El 2017 fue un año que me cambio la vida y no hablemos de lo fuerte que viene el 2018, he de decir que estoy encantada de como esta yendo todo (aunque hay una cosa que no 😦 ) En UN MES justo estamos de GRADUACIÓN y yo me muero ya de las ganas y los nervios, por favor que pase rápido este mes, que ya no puedo más. Últimamente, por mucho que descanse, siempre voy a estar cansadisima y es porque lo que creo que nos pasa a todos es que tenemos un cansacio mental bastante HEAVY.

Creo que 2º no es tan horrible como lo pintan, pero si es verdad que te tienes que poner enserio desde un principio y aceptar que hay cosas que no vas a poder hacer, básicamente porque no vas a tener tiempo. Pero, en resumen, no es algo que sea horrible de sacar o incluso de sacar media, para mi muchisimo mejor 2º que 1º, en 1º tanto los trabajos en grupo, las exposiciones, mis 2 meses casi de baja y lo que me exigía fue mucho más horrible

Ánimo a los que el curso que viene empiezan este curso y a mis compañeros fuerza para lo que queda y os quiero!!! (bueno, solo a unos pocos)

57e5ea8c23f30ef02224a29439724469

Anuncios
Historia de España

A máis que cuestionabél Constitución

Eu non digo que as demáis Constitucións fosen moi boas, pero esta leváse a palma. Despois dunha Guerra Civil e unha ditadura de 40 años, xorde a “modélica” transición, algúns din que foi o mellor que se fixo en España dende fai moito tempo, pero non. De todos é sabido que a historia a contan os vencedores e esta vez, venceron eles. Esta claro que a Transición Española non é modélica, por ser non é nin Transición, nesa época volvése a monarquía parlamentaria (votada por ninguén), un monarca posto polo antiguo dictador, cos mesmos xuices que antes, ca mesma polícia e co mesmo exército, mesmo os anteriormente declarados como “franquistas” e ministros da ditadura, como Manuel Fraga, fundan partidos. Que alguén me explique entra Transición…

Historia

Exemplar da Constitución española de 1978 no que se mostra o Escudo de España entre 1977 e 1981.

Como parte da Transición Española cara á democracia, a morte do ditador Xeral Francisco Franco, o 20 de novembro de 1975, supuxo a proclamación como rei de Don Juan Carlos I, e pouco despois (en xullo de 1976) a formación dun Goberno presidido por Adolfo Suárez González, e designado segundo a lexislación vixente. O Goberno enviou, en outubro de 1976, ás Cortes un proxecto de Lei para a Reforma política, que foi aprobado polas Cortes, e, posteriormente, e segundo todos os requisitos esixidos polas Leis Fundamentais (sinaladamente a Lei de Sucesión) sometido a referendo.

Esta Lei para a Reforma política viña supoñer unha notable alteración das leis fundamentais, sen introducir ela mesma un sistema democrático-constitucional pero facendo posible a creación deste. A Lei inseríase formalmente no ordenamento vixente (a súa disposición final definíaa expresamente como «Lei fundamental») pero difería radicalmente no seu espírito dese ordenamento, xa que:

 • recoñecía os dereitos fundamentais da persoa como inviolables (artigo 1)
 • confería a potestade lexislativa en exclusiva á representación popular (artigo 2)
 • prevía un sistema electoral inspirado en principios democráticos e de representación proporcional.
 • Posteriormente o Real Decreto Lei 20/1977, de 18 de marzo, regulou o procedemento para a elección das Cortes, elección que se levou a cabo o 15 de xuño de 1977, nas primeiras eleccións libres desde febreiro de 1936.

Unha das tarefas prioritarias das Cortes foi a redacción dunha Constitución. A Lei de Reforma Política ofrecía a posibilidade de que a iniciativa da reforma constitucional correspondese ao Goberno ou ao Congreso dos Deputados, elixíndose esta última opción. A Comisión de Asuntos Constitucionais e Liberdades Públicas do Congreso dos Deputados designou un Relatorio de sete deputados, que elaborou un anteproxecto de Constitución. Estas sete persoas, coñecidas como os Pais da Constitución foron:

O anteproxecto discutiuse na Comisión e, posteriormente foi discutido e aprobado polo Congreso dos Deputados. A continuación, procedeuse ao exame do texto do Congreso pola Comisión Constitucional do Senado, e o Pleno do mesmo órgano.

A discrepancia entre o texto aprobado polo Congreso e o aprobado polo Senado fixeron necesaria a intervención dunha Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaborou un texto definitivo. Este foi votado e aprobado polas dúas Cámaras. Sometido a referendo, foi ratificado o día 6 de decembro de 1978 co 87% dos votos ao seu favor, sancionado o día 27 do mesmo mes polo Rei, e publicado no BOE o 29 de decembro (evitouse o día 28 por coincidir co día dos Santos Inocentes, tradicionalmente dedicado ás bromas). Desde entón, cada 6 de decembro é festa nacional en España, celebrándose o Día da Constitución.

Estrutura[editar | editar a fonte]

A Constitución é a Norma Fundamental do Estado, á que están suxeitos os poderes públicos e os cidadáns. Toda disposición ou acto contrario á Constitución carece de validez e será convenientemente expulsado do ordenamento xurídico ou sancionado con arranxo ás normas sobre xustiza constitucional e outras disposicións constitucionais e legais.

Seguindo a liña das constitucións modernas, a Constitución Española de 1978 estrutúrase en dúas partes claramente diferenciadas en canto ao seu contido: a parte dogmática e a parte orgánica.

Parte dogmática[editar | editar a fonte]

Nesta parte da norma xurídica faise unha declaración de principios que indican e recollen os valores imperantes na sociedade que a promulga. Na Constitución Española a parte dogmática está constituída polas seguintes partes:

 • Preámbulo Preámbulo
 • Título preliminar (artigos 1 a 9).
 • Título I, denominado «Dos dereitos e deberes fundamentais» (artigos 10 a 55).

Na parte dogmática aparecen os principais dereitos constitucionais dos cidadáns españois. Á súa vez, o Título preliminar contén os Principios constitucionais que determinan a configuración do Estado e os seus acenos de identidade.

soberanía nacional faise residir no pobo español, pero a polémica redacción do artigo 2, que inclúe o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que integran a nación española sempre foi destacado pola ambigüidade da súa redacción, que aínda que permitiu o consenso para a súa aprobación, tamén deu lugar a múltiples interpretacións.

Parte orgánica[editar | editar a fonte]

Deséñase a estrutura do Estado regulando os órganos básicos que exercen os poderes estatais. O sistema español conserva o deseño tripartito de división de poderes de Montesquieu, entre Poder executivoPoder lexislativo e Poder xudicial. Os apartados correspondentes na Constitución Española son os seguintes:

 • Título II, «Da Coroa» (artigos 56 a 65)
 • Título III, «Das Cortes Xerais» (artigos 66 a 96)
 • Título IV, «Do Goberno e da Administración» (artigos 97 a 107)
 • Título V, «Das relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais» (artigos 108 a 116)
 • Título VI, «Do poder xudicial» (artigos 117 a 127)
 • Título VII, «Economía e Facenda» (artigos 128 a 136)
 • Título VIII, «Da organización territorial do Estado» (artigos 137 a 158)
 • Título IX, «Do Tribunal Constitucional» (artigos 159 a 165)
 • Título X, «Da reforma constitucional» (artigos 166 a 169)

A Constitución finaliza coas Disposicións Adicionais, Transitoria, derrogatoria e final.

Reformas[editar | editar a fonte]

A Constitución española foi modificada dúas veces:

 • A primeira, Artigo 13.2, para estender aos cidadáns da Unión Europea o dereito a voto (electores e elixibles como candidatos) nas eleccións locais. Esta reforma constitucionalentrou en vigor o 28 de agosto de 1992.
 • A segunda, Artigo 135, redactado polo artigo único da Reforma da Constitución Española de 27 de setembro de 2011 («B.O.E.» 27 setembro). Vixencia: 27 setembro 2011.

O sistema político e as autonomías[editar | editar a fonte]

O sistema político[editar | editar a fonte]

Monumento á Constitución Española en Vilagarcía de Arousa (2003): Artigo 1.2: A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado.

ideoloxía liberal impregna a Constitución e o sistema político. A monarquía constitucional é a forma de Estado, cun rei, Juan Carlos I de Borbón, herdeiro lexítimo dos dereitos dinásticos de Alfonso XIII, traspasados pola abdicación de Don Xoán (III) en maio de 1977. Os poderes do monarca están limitados e enumerados na Constitución.

A división de poderes (lexislativo, executivo e xudicial), idea fundamental no pensamento liberal, é o eixe do sistema político. Na base, a soberanía nacional permite a elección, por sufraxio universal (homes e mulleres maiores de 18 anos), dos representantes do pobo soberano nas Cortes. Exercen o poder lexislativo entre as dúas cámaras, o Congreso dos Deputados e o Senado, elixen ao Presidente do Goberno e controlan a acción do poder executivo.

O Presidente do Goberno desempeña o poder executivo coa axuda do seu consello de ministros.

O poder xudicial recae nos xuíces, cargo ao que se accede mediante oposición pública, e no xurado popular, formado por cidadáns elixidos por sorteo en cada xuízo. O Tribunal Constitucional controla que as leis e as actuacións da administración pública se axusten á Carta Magna.

As autonomías[editar | editar a fonte]

Monumento á Constitución en Campolongo(Pontevedra), co texto do preámbulo.

A Constitución de 1978 rompe unha tradición centralista iniciada en 1700 por Felipe V. Como intento de solución ao problema rexional e ás reivindicacións dos grupos nacionalistas vasco e catalán, sen esquecer as minorías nacionalistas galegas, valencianas, canarias e andaluzas, créase un novo modelo de Estado descentralizado, no cal cada rexión convértese nunha comunidade autónoma con autogoberno, parlamento autonómico, tribunais de ámbito rexional e un Estatuto de autonomía que establece o modelo e as competencias que pode asumir.

A Carta Magna establecía dúas posibilidades de autonomía. As nacionalidades históricas, CataluñaPaís Vasco e Galicia, seguirían unha vía rápida e con maiores competencias (aplicación do artigo 151). Andalucía tamén conseguiu o título de nacionalidade histórica, grazas a que así o solicitaron a maioría dos seus concellos e foi ratificado en referendo o 28 de febreiro de 1980.

O resto de rexións rexeríase polo artigo 143, agás Navarra (que se constituía en Comunidade foral respectando a súa peculiar tradición foralista). A concesión da autonomía demorouse máis no tempo e a transferencia de competencias foi máis lenta.

Entre o 18 de decembro de 1979, cando se aprobaron os primeiros Estatutos de Autonomía de Cataluña e do País Vasco, e febreiro de 1983, todas as rexións constituíronse en Comunidades Autónomas. Os dous últimos Estatutos de Autonomía foron os de Ceuta e Melilla (1995), establecéndose como Cidades Autónomas.

De forma paulatina, durante os últimos vinte anos, o Estado transferiu competencias ás Comunidades Autónomas. Dúas das últimas materias que se transferiron foron sanidade e educación. Hoxe en día, cada unha das Comunidades Autónomas pode lexislar en cuestións sanitarias e educativas de xeito diferente ao resto de España.

Dereitos fundamentais[editar | editar a fonte]

Recolleuse unha ampla declaración de dereitos individuais, sen restricións. Incluíronse dereitos sociais (dereito ao traballo, á vivenda, á educación, á sanidade) e económicos.

Preámbulo ou Limiar[editar | editar a fonte]

A redacción do limiar da Constitución era considerada un honor e unha habilidade literaria. A persoa elixida para este propósito foi Enrique Tierno Galván, a continuación móstrase o texto íntegro do limiar

A Nación española, desexando establecer a xustiza, a liberdade e a seguridade e promover o ben de cantos a integran, en uso da súa soberanía, proclama a súa vontade de:

 • Garantir a convivencia democrática dentro da Constitución e das leis conforme a unha orde económica e social xusto.
 • Consolidar un Estado de Dereito que asegure o imperio da lei como expresión da vontade popular.
 • Protexer a todos os españois e pobos de España no exercicio dos dereitos humanos, as súas culturas e tradicións, linguas e institucións.
 • Promover o progreso da cultura e da economía para asegurar a todos unha digna calidade de vida.
 • Establecer unha sociedade democrática avanzada, e
 • Colaborar no fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación entre todos os pobos da Terra.

En consecuencia, as Cortes aproban e o pobo español ratifica a seguinte

CONSTITUCIÓN

Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
Religión

Diamantes de sangre

Leonardo DiCaprio

 A alguien le puede parecer atractivo Leonardo di Caprio? Os iba a poner el resumen de la película pero con deciros que era peor que la biografío de Leo ya veis el nivel…
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio October 2016.jpg
Nacemento 11 de novembro de 1974
Lugar Os Ánxeles
Nacionalidade Estados Unidos de América
Etnia xermanos estadounidense, Ítalo-americanos e Russian Americans
Profesión actor, actor de cinema, produtor de cine, guionista, actor de televisión e produtor
editar datos en Wikidata ]

Leonardo Wilhelm DiCaprio, nado nos Ánxeles (California) o 11 de novembro de 1974[1], é un actor e produtor estadounidense. Foi nomeado a cinco Premios Oscar e dez Globos de Ouro. Na 88ª edición dos Oscar gañou o Oscar ó mellor actor polo seu papel no filme The Revenant. Gañou dous Globos de Ouro ó mellor actor dramático polas súas interpretación nos filmes The Aviator (2004) e The Revenant (2015), e o Globo de Ouro ó mellor actor de comedia ou musical por The Wolf of Wall Street (2013). Tamén foi nomeado ós Screen Actors GuildSatellite Awards e ós British Academy of Film and Television Arts.[2]

DiCaprio comezou a súa carreira aparecendo en varios anuncios comerciais de televisión antes de converterse nunha personaxe recorrente de series de televisión como Santa Barbara ou Growing Pains de comezos dos anos 1990. A súa estrea nun gran filme foi This Boy’s Life (1993) xunto con Robert De Niro. DiCaprio gañou recoñecemento polo seu papel seguinte en What’s Eating Gilbert Grape (1993), así como por protagonizar The Basketball Diaries (1995) e Romeo + Juliet (1996). Acadou a fama internacional polo seu papel como Jack en Titanic (1997) de James Cameron.

Dende a década do 2000, DiCaprio recibiu aclamacións da crítica polo seu traballo en filmes como Catch Me If You Can (2002), Gangs of New York (2002), Diamante de sangue (2006), Infiltrados (2006), Revolutionary Road (2008), Shutter IslandOrixe (2010) e Django Unchained (2012).[3] DiCaprio posúe a súa propia produtora chamada Appian Way Productions. Un comprometido defensor do medio ambiente, DiCaprio recibiu louvanzas de grupos ecoloxistas polo seu activismo.

Traxectoria[editar | editar a fonte]

É fillo de George DiCaprio, autor, produtor e distribuidor de banda deseñada underground[4], e Irmelin Idenbirkin. O seu pai é metade italo-estadounidense e metade xermano-estadounidense. A súa nai é alemá. O nome de Leonardo vén porque mentres a súa nai estaba embarazada, fronte a unha pintura de Leonardo da Vinci en Italia, el pateou dentro do ventre, iso fixo que ela decidise chamalo como o famoso artista. Os seus pais divorciáronse cando tiña un ano de idade. Medrou en Boto ParkOs ÁnxelesCalifornia.

Leonardo DiCaprio (á esquerda), Martin Scorsese e Cameron Diaz.

A súa carreira como actor iniciou en 1990 cando formou parte do elenco da serie de televisión baseada no filme Parenthood. O seu seguinte proxecto televisivo sería a exitosa telecomedia Growing Pains, en cuxas últimas tempadas participou comezando a adquirir popularidade en EUA. O seu debut na pantalla grande fíxoo na película Critters 3 (1991).

En 1993 traballou con Robert De Niro e Ellen Barkin en This Boy’s Life e en 1996, protagonizou Romeo + Juliet, nunha versión moderna do clásico de Shakespeare.

En 1997 convértese en superestrela e ídolo de mozas cando interpreta o personaxe de Jack Dawson en Titanic. Esta película converteuse no filme máis comercial de todos os tempos e gañou 11 Premios Oscar da Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas.

Traballou ademais con algúns dos mellores directores de cine, por exemplo Steven SpielbergMartin ScorseseSam RaimiJames Cameron ou Woody Allen entre outros.

Vida persoal[editar | editar a fonte]

DiCaprio no ano 2000.

Leonardo saíu oficialmente coa supermodelo brasileira Gisele Bündchen desde o 2002, pero terminaron en 2005. Dende 2006, a súa parella é a supermodelo israelí Bar Refaeli.

Filmografía[editar | editar a fonte]

Actor[editar | editar a fonte]

Cine
Ano Título Papel Notas
1991 Critters 3 Josh
1992 Poison Ivy Mozo
1993 This Boy’s Life Tobias “Toby” Wolff
1993 What’s Eating Gilbert Grape Arnie Grape
1994 The Foot Shooting Party Bud
1995 The Quick and the Dead Fee Herod, “The Kid”
1995 Diario dun rebelde Jim Carroll
1995 Total Eclipse Arthur Rimbaud
1996 Romeo + Juliet Romeo
1996 A habitación de Marvin Hank
1997 Titanic Jack Dawson
1998 The Man in the Iron Mask Rei Luís XIV de Francia/Philippe
1998 Celebrity Brandon Darrow
2000 The Beach Richard
2001 Don’s Plum Derek
2002 Catch Me If You Can Frank William Abagnale Jr.
2002 Gangs of New York Amsterdam Vallon
2004 The Aviator Howard Hughes
2006 Infiltrados Billy Costigan
2006 Diamante de sangue Danny Archer
2007 The 11th Hour Narrador/Produtor Documental
2008 Rede de mentiras Roger Ferris
2008 Revolutionary Road Frank Wheeler
2010 Shutter Island Teddy Daniels
2010 Orixe Dom Cobb
2011 J. Edgar J. Edgar Hoover
2012 Django Unchained Calvin Candie
2013 The Great Gatsby Jay Gatsby
2013 The Wolf of Wall Street Jordan Belfort
2015 The Revenant Hugh Glass
Televisión
Ano Título Papel Notas
1989 The New Lassie Glen Episodio: “New Generation”
Episodio: “Snake Pit”
1990 The Outsiders Rapaz loitando Episodio: “Pilot”
1990 Parenthood Garry Buckman
1990 The New Lassie Mozo novo Episodio: “Livewire”
1990 Santa Barbara Mason Capwell mozo
1991 Roseanne Darlene’s Classmate Episodio: “Home-Ec”
1991–1992 Growing Pains Luke Brower
2008-2010 Greensburg Produtor executivo e co-creador
2014 Saturday Night Live Cameo Programa: “Jonah Hill/Bastille

Produtor[editar | editar a fonte]

Filme
Ano Título Notas
2004 O asasinato de Richard Nixon Produtor executivo
2004 The Aviator Produtor executivo
2007 The 11th Hour Produtor
2007 Gardener of Eden Produtor
2008–2010 Greensburg Producer
2009 Orfa Produtor
2011 Carapuchiña Vermella, a quen tes medo? Produtor
2011 The Ides of March Produtor executivo
2013 Runner, Runner Produtor
2013 Out of the Furnace Produtor
2013 The Wolf of Wall Street Produtor
2014 Virunga Produtor executivo
2014 Cowspiracy Produtor executivo

Premios[editar | editar a fonte]

Oscars[editar | editar a fonte]

Ano Categoría Película Resultado
2015 Oscar ó mellor actor The Revenant Gañador
2013 Oscar ó mellor filme The Wolf of Wall Street Candidato
2013 Oscar ó mellor actor The Wolf of Wall Street Candidato
2006 Oscar ó mellor actor Diamante de sangue Candidato
2004 Oscar ó mellor actor The Aviator Candidato
1993 Oscar ó mellor actor secundario What’s Eating Gilbert Grape Candidato

Globos de Ouro[editar | editar a fonte]

Ano Categoría Película Resultado
2015 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama The Revenant Gañador
2013 Globo de Ouro ó mellor actor – Comedia ou musical The Wolf of Wall Street Gañador
2012 Globo de Ouro ó mellor actor secundario Django Unchained Candidato
2011 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama J. Edgar Candidato
2008 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama Revolutionary Road Candidato
2006 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama Blood Diamond Candidato
2006 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama Infiltrados Candidato
2004 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama The Aviator Gañador
2002 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama Catch Me If You Can Candidato
1997 Globo de Ouro ó mellor actor – Drama Titanic Candidato
1993 Globo de Ouro ó mellor actor secundario What’s Eating Gilbert Grape Candidato

Screen Actors Guild[editar | editar a fonte]

Ano Categoría Película Resultado
2015 Mellor actor The Revenant Candidato
2011 Mellor actor J. Edgar Candidato
2006 Mellor actor Blood Diamond Candidato
2006 Mellor actor secundario Infiltrados Candidato
2004 Mellor actor The Aviator Candidato

Fuente:https://gl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_DiCaprio

Oratoria

Que vergüenza..

Además del discurso de nuestra graduación, esta última evaluación tenemos que hacer un monólogo en oratoria, aquí os dejo un poco de información:

Monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores (lectores, auditorio, a una cosa, a un personaje o a un narrador). El monólogo es un recurso utilizado en todos los géneros literarios que puede encontrarse tanto en poesíacuentoperiodismo, revistas, guiones, discusiónteatro, como en novelas.

Características

“El monólogo se diferencia del diálogo porque resalta el papel del interlocutor implementando interrogativas y referencias, las exclamaciones son frecuentes y atiende de manera limitada al discurso mismo. El personaje no se dirige a un interlocutor material sino que habla o piensa para sí mismo con autenticidad y desinhibición.”1
El personaje se caracteriza por expresarse a través de dos medios: la voz y el pensamiento. Ambos procedimientos admiten dos modos de expresión:

 1. Enunciados de voz citada y diálogo: se refiere a cuando la voz está aislada o en réplica con otros personajes.
 2. Enunciación de pensamiento: comprende el monólogo citado, monólogo autocitado, monólogo autónomo y pensamiento referido. «Pero puede suceder que la voz y el pensamiento aparezcan de modo cerrado, es decir, se ofrezcan en la narración desde posicionamientos más o menos solapados, produciéndose, por consiguiente, una cierta gradación según permanezcan o no el enunciador o el sujeto cognitivo del personaje».2

El monólogo dramático[editar]

En dramaturgia, el monólogo, soliloquio, o escena unipersonal es el género dramático en el que un personaje reflexiona en voz alta expresando sus pensamientos, ideas y emociones al público. El monólogo dramático consiste en percibir encima del escenario por parte del actor más de un personaje, imprecisa las diferencias que puedan existir dentro de lo narrativo, lo dramático y lo poético, manipulando el tiempo y el espacio al valerse la comunicación intelectual o afectiva que se pueda tener entre dos o más sujetos.3​ Sirve para caracterizar a los personajes y por tanto posee un gran valor psicológico, al ser una herramienta de introspección. En ese sentido, son famosos los monólogos de las obras de Shakespeare, como en Hamlet. El monólogo puede encubrir en realidad un diálogo que efectúa un personaje consigo mismo o que proyecta sobre un ser inanimado o desprovisto de razón: una mascota, un cuadro, una planta, una fotografía, etc.

Los monólogos, en el teatro del Siglo de Oro español, solía encomendarse a los sonetos o a las décimas y así, en comedias donde existe un gran juego de caracteres, aparecen muchos sonetos, por ejemplo en El perro del hortelano de Lope de Vega.

Aunque el monólogo es un recurso utilizado por todos los géneros literarios, se aproxima especialmente al género lírico por su insistencia en el yo y en la subjetividad. Y pueden encontrarse monólogos tanto en el cuento como en el periódico o en la discusión.4​ Por ejemplo, el monólogo dramático es un género de la lírica moderna creado en el posromanticismo del siglo XIX por Alfred Tennyson y consolidado por Robert Browning, y todavía en boga entre los poetas culturalistas.

El monólogo cómico[editar]

El monólogo cómico (también conocido como comedia en vivo o ‘stand-up comedy’) es una técnica teatral interpretada siempre por una sola persona normalmente de pie y sin ningún tipo de decoración o vestuario especial. Normalmente el intérprete o monologuista expone un tema o situación de la que va haciendo diversas observaciones siempre desde un punto de vista cómico con la intención de provocar la risa. Durante el transcurso del monólogo el público se va haciendo partícipe de la situación con planteamientos muchas veces ridículos y absurdos, y con frecuencia suele utilizarse un tono picante o reivindicativo de algo que suele ser una utopía. Es muy típico ver monólogos cómicos en diferentes locales de la vida nocturna (bares, películas, clubs, discotecas, etc.). Su popularización se está incrementando notablemente en los últimos años en España, si bien es un arte que existe desde hace mucho tiempo.

El monólogo interior[editar]

El monólogo interior es una técnica que intenta plasmar en el papel el flujo de presión del mundo real y el mundo interior, imaginado por alguno de los protagonistas. Con frecuencia, en este tipo de literatura, resulta complicado descifrar lo que ocurre. Normalmente, los escritores utilizan largas oraciones que se mueven de un pensamiento hacia otro. En algunas ocasiones, evitan utilizar signos de puntuación para no romper el flujo de ideas. También es una característica una sintaxis menos desarrollada, omisión de verbos u otros elementos conectores, cambios radicales del foco del pensamiento, interrupciones repentinas o repeticiones dubitativas. Así mismo, es frecuente el uso del estilo libre indirecto (es decir, la inclusión de pensamientos del personaje en el relato del narrador). Durante el modernismo, varios escritores exploraron los diferentes mundos que constituyen la esfera privada (el interior de uno mismo, sus deseos o ideales) con la esfera pública (lo que se muestra al exterior), tema que, sobre todo al modernismo británico interesaba como reacción ante la era victoriana. No debe confundirse con el monodiálogo, que por el contrario está completamente ordenado.

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo

Aquí os dejo mi monólogo favorito: https://www.youtube.com/watch?v=ses-nhS_lxg

Lingua Galega

Suso de Toro <33

Cando me enterei que este home vai vir visitarnos aos do grupo de lectura, case me da un infarto.

Aínda que non coincido con el nalgúns aspectos, os seus posicionamentos fai que lle teña un especial agarimo.

Espero que disfrutades ca súa biografía e flipedes ca cantidade de cousas que pode facer unha persona na súa vida (NEREA VAGA)

Suso de Toro

Suso de Toro

Cross of Saint George (Catalan Government Award).svg
Suso-toro-autor ediima20141119 0572 15.jpg

Suso de Toro nunha entrevista no 2014.
Nacemento 10 de xaneiro de 1956(62 anos)
Lugar Santiago Galicia Galicia
Nacionalidade España
Alma máter Universidade de Santiago de Compostela
Ocupación escritor
Xéneros Narrativaensaioteatro

Suso de Toro asinando as súas obras na Feira do Libro de Vigo 2006.

Xesús Miguel de Toro Santos, máis coñecido como Suso de Toro, nado en Santiago o 10 de xaneiro de 1956, é un escritor galego de grande éxito comercial.

Traxectoria

“Tic-Tac é a novela máis revolucionaria, máis ambiciosa, máis intelixente de cantas en Galicia se levan feito nas últimas décadas, e poida que a máis impresionante escrita nunca na nosa lingua”

É Licenciado en Arte Moderna e Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. É guionista para televisión e colaborador habitual na prensa e na radio,[1] publicou en galego máis de vinte libros de narrativa, teatro e ensaio. A súa obra, ademais de ser traducida a varias linguas, foi obxecto de estudo en diversas universidades europeas.

Seu irmán, Xelís de Toro, tamén é escritor.

En abril de 2010 anunciou a súa retirada como escritor profesional, retomando a súa carreira de profesor de secundaria[2].

Nas Eleccións ao Parlamento Europeo de 2014 concorreu nas listas do BNG[3]. En abril de 2014 foille concedida a Creu de Sant Jordi[4].

Obra[editar | editar a fonte]

Narrativa[editar | editar a fonte]

Teatro[editar | editar a fonte]

Literatura infantil e xuvenil[editar | editar a fonte]

Xornalismo e ensaio[editar | editar a fonte]

Coautor[editar | editar a fonte]

A finais dos 90 publicou na Internet Botelha ao mar, un diario de aforismos que ollado en retrospectiva pode considerarse o primeiro blogue escrito en lingua galega. Consérvanse copias daquela creación nas seguintes ligazóns de Blogspot e Blogaliza: [1] e [2]

Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Suso_de_Toro

Economía

VAN(OS)-TIR(ANDO)

La última práctica de todo el curso de economía POR FIN, tengo las expectativas bastante altas para selectividad con esta asignatura la verdad y espero no llevarme una ostia.

Después del examen en el que casi me da un patatus, ya que gente de otros cursos no paraba de entrar en la clase y que Ángela no estaba, menos mal que al fin mi 9 de economía no falla jejejeje

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores VAN VPN son calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al presente.

 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, que será el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo, esto es, por ejemplo, los tipos de interés para una cuenta de ahorro o depósito a plazo) . Si la tasa de rendimiento del proyecto -expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.

La fórmula de cálculo de la TIR -el tipo de descuento que hace 0 al VAN- es la siguiente:

Donde VFt es el Flujo de Caja en el periodo t.

En fin. La TIR es una heramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión.

¿Que es el VAN?

Hasta aqui, ya conocemos lo que es la TIR. Pero, ¿que es el VAN? El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a los propietarios en términos absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a cabo.

Claves para obtener una alta rentabilidad por tus ahorros

Como Calcular la TIR y el VAN

Existen diversas herramientas para realizar el cálculo de la TIR de un proyecto de inversion, y a la vez, poder comparar con otros proyectos para ver cual es el más conveniente para nuestras finanzas. A continuación le traemos dos opciones muy fáciles de usar.

La primera es una herramienta online que ofrece el sitio vantir.com, donde en un simple simulador usted podrá comparar hasta 3 proyectos de inversion alternativos para de esa manera escoger el mejor. Puede acceder al mismo a través de este enlace: http://www.vantir.com/

La segunda opción se la acercamos en un interesante video, donde nos explica como crear una macro en excell para poder crear un simulador a medida.

Fuente:http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/

Ciencia y tecnología

Ciencia y tecnología

Una aguja ultrafina permite suministrar fármacos directamente en el cerebro

 

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) han ideado un sistema miniaturizado que permite suministrar diminutas cantidades de ciertos medicamentos en regiones del cerebro de un milímetro cúbico de volumen. Este tipo de administración posibilitaría el tratamiento de enfermedades que afectan a circuitos muy específicos del cerebro sin interferir en el funcionamiento del resto del órgano.

Utilizando este dispositivo, que consiste en varios tubos contenidos dentro de una aguja tan fina como un cabello humano, los investigadores pueden suministrar uno o más fármacos en lo más profundo del cerebro. Además, controlan con mucha precisión la dosis y el lugar de la administración. En un estudio con ratas, observaron que podían proporcionar una dosis concreta de un fármaco que modifica la función motora del animal.

«Podemos introducir cantidades muy pequeñas de múltiples medicamentos, si lo comparamos con las cantidades que se proporcionan por vía intravenosa u oral, y también podemos inducir cambios de comportamiento», comenta Canan Dagdevires, profesora del MIT y primera autora del artículo, publicado en Science Translational Medicine.

«Creemos que este pequeño dispositivo microfabricado podría tener un impacto tremendo en el conocimiento de enfermedades del cerebro, además de aportar nuevas maneras de administrar biomedicamentos y de llevar a cabo biodetección en el cerebro», añade Robert Langer, profesor en la misma institución que Dagdevires y uno de los autores principales del artículo.

Acción dirigida

Los fármacos que se utilizan en el tratamiento de trastornos del cerebro actúan sobre unas sustancias llamadas neurotransmisores o sobre los receptores celulares que interactúan con dichas sustancias. Algunos ejemplos son la levodopa, un precursor de la dopamina usado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, y la fluoxetina, utilizada para aumentar los niveles de serotonina en pacientes que sufren depresión. Aun así, estas sustancias pueden tener efectos secundarios, ya que intervienen en todo el cerebro.

«Uno de los problemas con los fármacos que operan sobre el sistema nervioso central es que no son específicos y, si se toman oralmente, van a parar a todas partes. La única manera de limitar la exposición es administrando el medicamento a un volumen de un centímetro cúbico de cerebro. Para conseguirlo, se necesita una cánula extremadamente pequeña», comenta Michael Cima, profesor de ingeniería en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería, miembro del Instituto de Investigación Integrativa de Cáncer, y otro de los autores principales del artículo.

El equipo del MIT desarrolló una cánula miniaturizada (un tubo pequeño utilizado para administrar medicamentos) que permitía llegar a regiones muy específicas. A partir de técnicas de microfabricación, los investigadores construyeron unos tubos de 30 micrómetros de diámetro y de hasta 10 centímetros de longitud. Estos tubos estaban contenidos en una aguja de acero inoxidable con un diámetro de aproximadamente 150 micrómetros. «El dispositivo es muy estable y robusto, y puede introducirse donde interese», esclarece Dagdeviren.

Los investigadores conectaron las cánulas a pequeñas bombas que pueden implantarse bajo la piel. Usando estas bombas, demostraron que podían administrar pequeñas dosis (centenares de nanolitros) en el cerebro de las ratas. En un experimento, lograron introducir un fármaco llamado muscimol en la sustancia negra, una región localizada en lo profundo del cerebro que ayuda al control del movimiento.

Estudios anteriores habían demostrado que el muscimol induce síntomas similares a los que provoca el párkinson. Con su aguja miniaturizada, los investigadores consiguieron generar estos efectos, incluida la estimulación de las ratas para que giraran continuamente en sentido horario. También observaron que podían detenerse los síntomas administrando una dosis de solución salina para limpiar la región de muscimol.

«Puesto que el dispositivo es personalizable, en un futuro podemos tener diferentes canales con diferentes sustancias, o con un haz de luz, para atacar tumores o trastornos neurológicos como el párkinson o el alzhéimer, comenta Dagdeviren.

El dispositivo también podría proporcionar nuevos tratamientos para los trastornos neurológicos del comportamiento, como la adicción o el trastorno obsesivo-compulsivo, que podrían estar causados por alteraciones específicas en la comunicación que se da entre diferentes partes del cerebro.

«Aunque los científicos y los médicos hayan identificado una molécula terapéutica que sirva para tratar trastornos neuronales, el problema de cómo proporcionarla a las células correctas (aquellas más afectadas por el trastorno) sigue presente. Debido a la complejidad estructural del cerebro, se necesitan urgentemente nuevas vías de administración local de fármacos», explica Ann Draybiel, profesora del MIT y miembro del Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro en el MIT, además de autora del artículo.

Medir la respuesta al fármaco

Los investigadores también han manifestado que podría incorporarse un electrodo en el extremo de la cánula para monitorizar los cambios en la actividad eléctrica de las neuronas después del tratamiento. Ahora, están trabajando en adaptar el dispositivo para que también pueda medir cambios químicos o mecánicos.

Las cánulas pueden fabricarse de prácticamente cualquier longitud y espesor, lo que hace posible la adaptación del sistema a cerebros de distintos tamaños, incluido el del ser humano, según los autores.

Según Antonio Chiocca, neurocirujano jefe y presidente del Departamento de Neurocirugía del Hospital Brigham y de Mujeres, en Boston, que no participó en la investigación, «el estudio proporciona pruebas preliminares de que, en animales grandes, un dispositivo miniaturizado puede implantarse de forma segura en el cerebro. De esta manera puede controlarse la actividad eléctrica y funcional de neuronas por separado o en grupos. Estos avances podrían tener una repercusión notable para enfermedades muy locales del cerebro, como el párkinson».

cyt

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.investigacionyciencia.es/noticias/una-aguja-ultrafina-permite-suministrar-frmacos-directamente-en-el-cerebro-16142